Bình giữ nhiệt có hiển thị nhiệt độ

110.000 

Bình giữ nhiệt có hiển thị nhiệt độ

X